top of page

Acerca de

ZHINE God kultur i skolen. Elever med mening og mestring.

Workshop skole
Rektor, lærere, elever, øvrig skolepersonell

 

- Human kapital -

Vi skaper vår kultur hver dag

med våre tanker og følelser, ord,

atferd og gjerninger

Mer enn noen gang tidligere er det behov for tjenestene som Program ZHINE SKOLE tilbyr skoleledere, rektorer, lærere og elever. 

 • Workshop 2 til 4 timer / Lengre varighet for grundig gjennomgang

 • Personlig coaching for ledere og/eller lærere.

 • Program ZHINE SKOLE: Ferdig utarbeidet undervisningsopplegg med kompetansemål for å sikre trygge elever, trygge miljøer og et trygt samfunn. 

Et godt milijø i kollegiet skaper et godt milijø i klasserommene. Trygge, robuste, hele og sterke lærere eier de verktøyene som må til for å utvikle elevene til ansvarlige og gode samfunnsborgere. skal vi bekjempe økende vold blant ungdom må vi arbeide systematisk og innadrettet, og elevene må kjenne på mening, mål og mestring. Rektor og lærerne trenger å mobilisere seg på aller beste måte for å kunne stå i den viktige jobben det er å skape neste generasjons samfunnsforvaltere. 

Undervisningsopplegget ZHINE SKOLE bidrar i skolens kontinuerlige og systematiske arbeid for å fremme og aktualisere opplæringens verdigrunnlag for rektorer, lærere, elever. Undervisningsopplegget retter seg mot rektorer og lærere primært, som deretter bringer verdifull kompetanse og ferdigheter til elever og foreldre, basert på eget materiell og nye, unike fremgangsmåter. 

Fokusområder:

Menneskeverdet, Identitet og kulturelt mangfold, Kritisk tenkning og etisk bevissthet, Demokrati og medvirkning, Sosial læring, Folkehelse og livsmestring, Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

 

A Nation’s Culture Resides in the Hearts and in the Soul of its People.

Mahatma Gandhi

Våre kjerneverdier og holdninger ligger til grunn for våre tanker, følelser, gjerninger og samhandling. Skolen har et klart og tydelig rammeverk for hvilke verdier og holdninger vi skal utvikle i elevene, vi gir deg malen for hvordan oppnå ønskede mål. 

 

De innsikter og ferdigheter skolen, foreldrene og samfunnet rundt kultiverer i elevene, vil i sin tur reflekteres i de miljøene hver og en bidrar til å skape, og til syvende og sist i hvilket samfunn vi utvikler. Program ZHINE SKOLE imøtekommer dette arbeidet på ytterste alvor. 

Undervisningsopplegget ZHINE SKOLE

 • Er et systematisk og forebyggende utviklingsprogram for elever i sosial kompetanse og bærekraft for å sikre et godt og trygt psykososialt læringsmiljø for lærere og elever. 

 • Bidrar med verdifull kunnskap og innsikter for å utvikle menneskelig bevissthet og mening. Ledelse, lærere og elever vil få innsikter, kunnskap og ferdigheter for å mestre de ulike utfordringer vi alle uunngåelig vil møte på i livet. 

 • Supplerer skolen i å utvikle elevenes kritiske sans, god dømmekraft, kreativitet og innovative tenkning. 

Undervisningsopplegget ZHINE SKOLE ivaretar alle aspekter for at skolen sammen med foreldrene og samfunnet rundt utvikler elever som lever opp til det formålet som er satt for skole og samfunn. 

Det er på høy tid å videreutvikle ledere og lærere/personell slik at elevene sikres den opplæring som skoleplanens overordnede del og emnet Folkehelse og Livsmestring pålegger skolen. 

 

Samfunnet har endret seg og skolen opplever i dag utfordringer vi ikke har sett tidligere. Rektorer og lærere er slitne og lærerutdanningen har utfordringer med å tiltrekke seg nok studenter. Vi ser det samme i barnehagene. 

.​Å arbeide konstruktivt for å utvikle lærernes og elevenes  psykologiske trygghet, indre ro og robusthet er å ta den enkelte elev på alvor. Elevene trenger det, og vi som samfunn trenger det. 

Undervisningsopplegget ZHINE SKOLE bidrar med unike didaktiske verktøy og allerede utprøvede metoder med gode resultater i hvordan vi utvikler gode egenskaper i barna:

 • Trygg identitet og god selvfølelse

 • Troen på seg selv og egen fremtid

 • Indre ro og trygghet, robusthet og motstandskraft

 • Kommunikasjon, gode relasjoner og konflikthåndtering

 • Lærelyst og økt livskvalitet 

 • Mål, mening, motivasjon og mestring

 • Indre fred og harmoni, glede og tilfredshet

 

 

Tiden er inne for å sette kvalitativt fokus på selve formålet med skolen - og med livet generelt. Skolen er en viktig samfunnsaktør for fremtiden, og bør være et av våre viktigste satsningsområder. I skolen utvikler vi morgendagens borgere, og skolens misjon er å skape hele, gode, robuste og motiverte elever med positiv framtidstro.  ZHINE SKOLE er bidragsyter i utviklingen av kompetente og mentalt rustede lærere og elever. 

It takes a village to raise a child.

African Proverb

 

La oss hjelpe våre elever ved å gi dem den ballasten de trenger for å utvikle en sunn og sterk mental og fysisk helse. I dette ligger glede, indre fred  og økt livskvalitet. Det er alt å vinne på å gjennomføre ZHINE SKOLE for skoleledere, rektorer og lærere. Programmet er helhetlig og  baserer seg på Opplæringslovens overordnede del og kunnskap godt forankret i ny innovativ forskning på mental helse og velvære.

Bedre arbeids- og læringsmiljø

En trygg fremtid

For den enkelte

For skolen

For samfunnet

Undervisningsopplegget ZHINE SKOLE bidrar med et bevissthets-messig løft, nøkler, innsikter og verktøy i skolens arbeid der elevenes utvikling i et godt og trygt psykososialt læringsmiljø er fokus. Kunnskap og ferdigheter i hvordan bygge elevenes selvfølelse, identitet, anerkjennelse og tilhørighet er grunnleggende elementer i fremtidens skole. Målet er å heve livskvaliteten og ruste enhver elev og forelder til å kunne imøtekomme de forventninger og krav vi møter i samfunnet. Trygghet, Verdighet, Muligheter og Bærekraft er viktige nøkkelord i denne sammenhengen. 

 

Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.

Aristoteles

Ta kontakt for informasjon om Program ZHINE SKOLE

Informasjonsskriv vil bli sendt på e-post. 

Takk for meldingen!
Got it!
ta kontakt
bottom of page