top of page

Acerca de

ZHINE God kultur i skolen. Elever med mening og mestring.

Workshop skole
Rektor, lærere, elever, øvrig skolepersonell

 

- Human kapital -

Vi skaper vår kultur hver dag

med våre tanker og følelser, ord,

atferd og gjerninger

Mer enn noen gang tidligere er det behov for tjenestene som Program ZHINE SKOLE tilbyr skoleledere, rektorer, lærere og elever. 

 • Workshop 2 til 4 timer / Lengre varighet for grundig gjennomgang

 • Personlig coaching for ledere og/eller lærere.

 • Program ZHINE SKOLE: Ferdig utarbeidet undervisningsopplegg med årsplan og kompetansemål for å sikre trygge elever, trygge miljøer og et trygt samfunn. 

Program ZHINE SKOLE bidrar i skolens kontinuerlige og systematiske arbeid for å fremme og aktualisere opplæringens verdigrunnlag for rektorer, lærere, elever. Programmet retter seg mot rektorer og lærere primært, som deretter bringer verdifull kompetanse og ferdigheter til elever og foreldre. 

Fokusområder:

Menneskeverdet, Identitet og kulturelt mangfold, Kritisk tenkning og etisk bevissthet, Demokrati og medvirkning, Sosial læring, Folkehelse og livsmestring, Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

 

 

A Nation’s Culture Resides in the Hearts and in the Soul of its People.

Mahatma Gandhi

Våre kjerneverdier og holdninger ligger til grunn for våre tanker, følelser, gjerninger og samhandling. Skolen har et klart og tydelig rammeverk for hvilke verdier og holdninger vi skal utvikle i elevene, vi gir deg malen for hvordan oppnå ønskede mål. 

 

De innsikter og ferdigheter skolen, foreldrene og samfunnet rundt kultiverer i elevene, vil i sin tur reflekteres i de miljøene hver og en bidrar til å skape, og til syvende og sist i hvilket samfunn vi utvikler. Program ZHINE SKOLE imøtekommer dette arbeidet på ytterste alvor. 

Program ZHINE SKOLE

 • Er et systematisk og forebyggende utviklingsprogram for elever i sosial kompetanse og bærekraft for å sikre et godt og trygt psykososialt læringsmiljø for lærere og elever. 

 • Bidrar med verdifull kunnskap og innsikter for å utvikle menneskelig bevissthet. Ledelse, lærere og elever vil få innsikter, kunnskap og ferdigheter for å mestre de ulike utfordringer vi alle uunngåelig vil møte på i livet. 

 • Supplerer skolen i å utvikle elevenes kreativitet og innovative tenkning. 

Program ZHINE SKOLE ivaretar alle aspekter for at skolen sammen med foreldrene og samfunnet rundt utvikler elever som lever opp til det formålet som er satt for skole og samfunn. 

Det er på høy tid å videreutvikle ledere og lærere/personell slik at elevene sikres den opplæring som skoleplanens overordnede del og emnet Folkehelse og Livsmestring pålegger skolen. 

 

Samfunnet har endret seg og skolen opplever i dag utfordringer vi ikke har sett tidligere. Rektorer og lærere er slitne og lærerutdanningen har utfordringer med å tiltrekke seg nok studenter. Vi ser det samme i barnehagene. 

.​Å arbeide konstruktivt for å skape  psykologisk trygghet, utvikling og resiliens i klasserommet er å ta den enkelte elev på alvor. Elevene trenger det, og vi som samfunn trenger det. 

Program ZHINE SKOLE bidrar med hvordan vi utvikler gode egenskaper i barna:

 • Trygg identitet og god selvfølelse

 • Resiliens og motstandskraft

 • Kommunikasjon, gode relasjoner og konflikthåndtering

 • Lærelyst og økt livskvalitet 

 • Mål, mening, motivasjon og mestring

 • Indre fred og harmoni, glede og tilfredshet

 

 

Tiden er inne for å sette kvalitativt fokus på selve formålet med skolen - en av våre mest betydningsfulle samfunnsaktører. Skolen skaper morgendagens borgere, og diskusjonen om hvilken visjon vi har for samfunnet vårt er et aktuelt tema. Program ZHINE SKOLE er bidragsyter i utviklingen av kompetente og mentalt rustede lærere i arbeidet med elevenes personlige utvikling.

 

Vi er likefullt klar over hvilken avgjørende betydning foreldre og hjemmemiljø har for elevenes personlige utvikling. Program ZHINE SKOLE ivaretar denne helheten. 

It takes a village to raise a child.

African Proverb

Elevene trenger faste holdepunkter og gode verktøy i møte med en verden som drar i ulike retninger. Når vi kjenner på ro, trygghet og tilfredshet, er vi mer mottakelig for læring. Vi motiveres lettere til innsats og legger slik til rette for å mestre de oppgaver skolen pålegger oss. 

 

La oss hjelpe våre elever ved å gi dem den ballasten de trenger for å utvikle en sunn og sterk mental og fysisk helse. I dette ligger glede, indre fred  og økt livskvalitet. Det er alt å vinne på å gjennomføre Program ZHINE SKOLE for skoleledere, rektorer og lærere. Programmet er helhetlig og  baserer seg på kunnskap godt forankret i ny innovativ forskning på mental helse og velvære.

Bedre arbeids- og læringsmiljø

En trygg fremtid

For den enkelte

For skolen

For samfunnet

Program ZHINE SKOLE supplerer skolen i arbeidet med å hjelpe elevene i å orientere seg i en forvirrende verden der impulser og inntrykk fra ulike kilder sloss om oppmerksomheten.

Skolen gjør en særdeles viktig jobb. Vi trenger å anerkjenne den innsatsen rektorer og lærere gir hver dag, år etter år, i arbeidet med å utvikle barn og ungdom til ansvarlige og verdibevisste samfunnsborgere. 

Program ZHINE SKOLE bidrar med et bevissthets-messig løft, nøkler, innsikter og verktøy i skolens arbeid der elevenes utvikling i et godt og trygt psykososialt læringsmiljø er fokus. Kunnskap og ferdigheter i hvordan bygge elevenes selvfølelse, identitet, anerkjennelse og tilhørighet er grunnleggende elementer i fremtidens skole. Målet er å heve livskvaliteten og ruste enhver elev og forelder til å kunne imøtekomme de forventninger og krav vi møter i samfunnet. Trygghet, Verdighet, Muligheter og Bærekraft er viktige nøkkelord i denne sammenhengen. 

 

Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.

Aristoteles

Ta kontakt for informasjon om Program ZHINE SKOLE

Informasjonsskriv vil bli sendt på e-post. 

Takk for meldingen!
Got it!
ta kontakt
bottom of page